เพาะเห็ดนางฟ้า

การเพาะเห็ดนางฟ้า

ผู้รับผิดชอบ : ครูทินกร  หอกทอง

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ

รายละเอียด

 • โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
 • งบประมาณ
 • ใช้ประกอบอาหารให้นักเรียน และนำมาจำหน่ายเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
 • วิธีการเก็บดูแลรักษา โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • บ้านแม่หม้อ , ยอดดอย
  การเลี้ยงไก่ไข่ ผู้รับผิดชอบ: ครูทินกร หอกทอง ตำแหน่ง: พนักงานราชการ รายละเอียด โครงการเลี้ยงไก่ไข่ งบประมาณ นำมาประกอบอาหารให้นักเรียนและจำหน่ายเพื่อนำงบประมาณสนับสนุนอาหารกลางวั...

 • IMG_20130827_re.jpg
  นักธุรกิจน้อย มีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. จัดทำโครงการ "นักธุรกิจน้อย มีคุณธรรมนำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์" โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.พัฒนาห...

 • บ้านแม่หม้อ , ยอดดอย , ครูดอย , กิจกรรมนักเรียน
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชุมนุมเพ้นท์แก้ว มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เพื่อให้เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถ โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและ...

 • บ้านแม่หม้อ , ยอดดอย , เศรษฐกิจพอเพียง
  ขออภัย อยู่ระหว่างการรอข้อมูลจากคุณครูทินกร หอกทอง ผู้รับผิดชอบโครงการ

 • บ้านแม่หม้อ , ยอดดอย , เศรษฐกิจพอเพียง
  ขออภัย อยู่ระหว่างการลงข้อมูลครับ

 • 20130917_123401
  นักธุรกิจน้อยแสดงผลงาน ณ โรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี โดยมีคุณครูทินกร หอกทอง และคุณครูมาลินี มณี เป็นที่ปรึกษา

 • DSC04817
Visitors: 6,591